کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۶)

موضوع : ضروری بودن ساخت فیلم درباره ی موضوع غدیر

— با وجود تکیه گاه بودن موضوع غدیر متاسفانه تا کنون حتی یک فیلم در این باره ساخته نشده ، این در حالیست که روایت غدیر بین فریقین متواتر است .