بررسی اتفاقات سقیفه و غدیر خم و همچنین بیان علل و مفاهیم را می توانید در بخشهای زیر بشنوید:

 

سقیفه غدیر علل و مفاهیم قسمت اول

 

سقیفه غدیر علل و مفاهیم قسمت دوم

 

سقیفه غدیر علل و مفاهیم قسمت سوم

 

سقیفه غدیر علل و مفاهیم قسمت چهارم

 

سوالات این بخش را می توانید از اینجا دانلود نمایید:

سوالات_جلسات_سقیفه_،_غدیر_،_علل