بررسی راهکارهای منتهی بظهور در روایات (۱۲)

 

موضوع : شاهدی از قرآن در تایید نوع ظهور خواهی که در توقیع مقدس حضرت آمده است.

تا از این موضع بظهور نگاه نکنیم ظهور نمی شود ( مگر پیمانه ی غیبت پرشود)

فرمایش حضرت در توقیع مانند دادن نقشه ایست که باید مطابق همان ، کلیدی توسط شیعیان ساخته شود (باهمان خصوصیات به ظهور بنگرند)