توضیح فراز : و تعلم مافی نفسی…تا ونفعی و ضَرّی….

خلاصه :

مدیریت امور عالم توسط خداوند مطابق یک سلسله عوامل “طولی” است که از علم شروع می شود ، بعد مشیت ، بعد اراده و بعد قضا و قدر.