شرح فرازهایی از زیارت عاشورا

 

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

دانلود قسمتهای از اینجا