شرط ظهور ، قراردادن امام در اولین اولویت

شرحی بر زیارت جامعه کبیره (۲۲)

در این جلسه سومین برداشت از ۵ مرتبه ای که میگوئیم : بابی انتم و امی و….. چنین گفته شد : چون بطور طبیعی هریک از ما نسبت به پدر و مادر و همسر و فرزند و خانواده مان کم نمیذاریم و همیشه آنها را در اولویت قرار می دهیم در این زیارت بما تعلیم می دهند با گفتن جمله ی بابی انت و امی و….. در ۵ نوبت ، همانها را فدای امام کنیم ، چنانچه این حالت از ابتدا در شیعیان بود سقیفه فرصت جلوافتادن پیدا نمی کرد و در نتیجه عقب افتادن امام ( و در نتیجه غیبت امام زمان) نیز پیش نمی آمد !!!

در ادامه بیان شد میان ۵ مرتبه ای که در ابتدای این زیارت به ائمه سلام می دهیم و ۵ مرتبه ای که در اینجای زیارت به ائمه بابی انتم و امی و‌…. می گوئیم ارتباطی است و آن اینکه در ۵ مرتبه ای که سلام را با عناوینی به آنها خطاب می کنیم ، از نظر معنوی خوراکی تدارک دیده شده که ( در صورت توجه به معانی آنها) انسان آنچنان تغذیه می شود که حاضر به فدا کردن و در اولویت قرار دادن امام نسبت به همان هائی می شود که همگان بصورت طبیعی آنها را در اولویت قرار می دهند (پدر و مادر و همسر و فرزند و…)

موضوع : شرط ظهور ، قراردادن امام در اولین اولویت.