باسمه تعالی
کلیپ تصویری نکاتی از توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید

شرط ظهور (۶)

با موضوع :شواهدی بر عدم تضاد !!!

— با اینکه گناه موجب کاهش توان انسان است چرا شیعیان می توانند با وجود گنهکار بودن اجتماع قلوب در وفای بعهد امام داشته باشند؟

— جمع بین :

گناه موجب کاهش توان شیعیان است .

با

گناهان مانع اجتماع قلوب شیعیان در وفای بعهد امام نیستند . ( که از توقیع فهمیده میشود)

چیست ؟

— ذکر دلایل و شواهدی بر عدم تضاد بین “انجام گناه” و “ظهورخواهی مطابق توقیع”

( یعنی گنهکار بودن مانع بیداری وجدان نسبت به حق ضایع شده ی امام نمی شود)