شیعیان در کلاس وفای بعهد امام غائبند

موضوع : برداشتی از آیه ی ۵ سوره ی قصص

کلیپ تصویری :

سخنرانی زیبا از استاد دانشگاه ، شاعر و نویسنده ی توانمند ، حجه الاسلام میرزائی

— شیعیان با بی وفائی نسبت به عهد غدیر موجبات استضعاف معصومین را فراهم کرده اند .