شرح بر زیارت جامعه کبیره ۱۷

طبقه شانزدهم ، صفات تولی و تبری و آثار آن

موضوع : توضیحی درباره ی بخش شانزدهم زیارت ( بعد از اولین باری که می گوئیم: بابی انت و امی) امام ۳ مطلب را فرموده اند : ۱ – چهل خصوصیت برای تولّی ۲ – سیزده گروه که باید از آنان تبرّی بجوئیم ۳ – اثرات تولّی و تبرّی.