شرح برخی فرازهای دعای ندبه و راهنمایی ها و هشدارهایی که در این دعا جهت تحول جهان مطرح شده است.