علت ذکر مزایای ظهور در روایات

سخنرانی زیبا از حجه الاسلام ضیائی.

 

در روایات مزایائی که در زمان ظهور نصیب همه می شود را فرموده اند ، به ۲ دلیل :

۱ – بدانیم این نسل بشر مثل نسلهای قبل منجر به انقراض نخواهد شد بلکه وعده ی خداوند مبنی بر رفع ظلم و گسترش عدالت انجام خواهد شد.

۲ – چون دنیای قبل از ظهور برای شیعیان سختی ها و مشکلات فراوان خواهد بود بخاطر تشویق شیعیان و دلگرمی شان به زمان ظهور این مزایا را نامبرده و تکرار کرده اند ولی …. نباید پنداشت ظهورخواهی با انگیزه ی خواستن نعمتها و مزایا ( بدون توجه به حق حاکمیتی که خدا برای امام تعیین کرده) منجر بظهور خواهد شد.