فایل صوتی 

غدیر ، عهد و پیمان فراموش شده ای که بر عُهده ی هر شیعه ایست .
(۲۷:۰۵ دقیقه)

ظهور جز بمعنای بازگشت امام به جایگاه غدیر که عهدش از همگان گرفته شد نیست.