کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت (۲۸)

موضوع : فریاد بر خود بیش از لعنت بر غاصبین باشد.

— بسیاری از ما برای رفع تکلیفی که بابت کوتاهی هائی که در برابر ائمه داشته و داریم به محکوم کردن و لعنت بر اهل سقیفه و غاصبین و ظالمین به ائمه اکتفا می کنیم در حالیکه از همان ابتدا “بی وفائی شیعیان بعهد امامت” موجبات رشد همه ی اینها را بوجود آورد.

— علت بی توجهی ما به راهکار ظهور اینست که مصائبی که بر ائمه وارد شد و نیز غیبت امام را جزو تقدیرات الهی میدانیم در حالیکه غیبت امام (بخاطر بی وفائی شیعیان بعهد امامت) قضای الهیست نه تقدیر خداوند .

— از پاسخ امام صادق صلوات الله علیه به سوال ابوبصیر براحتی میتوان فهمید ظهورخواهی باید فقط با انگیزه ی برگشت امام بجایگاه غدیر باشد و گرنه ظهور نمی شود ( مگر پیمانه ی غیبت پرشود)