توضیحی درباره ی طبقه ی نوزدهم ، قادر به بیان فضل و کمال امام نیستیم .

 

 شرحی بر زیارت جامعه کبیره (۲۰)

— بین مرتبه ی چهارم که می گوئیم بابی انت و امی و…..و مرتبه ی پنجم ، می فرمایند :
۱ – کسی قادر نیست فضل و کمال امام را بیان کند .
۲ – چهار خصوصیت ، ویژگی ، لطفی که بخاطر اعتقاد به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه به شیعه داده شده نام برده شده است.