همه چیز از کانال امام علیه السلام مورد قبول است.

شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۱۴ ) 
– فاصله معصومین علیهم السلام با انسان‌ها و ملائکه و اجنه تا چه حدّی است ؟
– علت فاصله معصومین علیهم السلام و سه گروه انسانها و ملائکه و اجنه چیست ؟
– ۱۰ موردی که خداوند در عالم ارواح به انسانها ، و در عالم ملائکه و اجنه به آنها آموخت چه بود؟
– همه آموزشهایی که به ۱۵ صنف از سه گروه انسان ها و ملائکه و اجنه داده شده ، توسط چه کسی بوده است ؟
– چگونه همه ۱۵ صنف از مومن صالح و عالم و دنی و جاهل و شیطان مرید و …، با اختیار خود در این دنیا ، مومن و کافر و یا شیطان مرید …شدند ؟
– معصومین علیهم السلام حجّت بر جمیع مخلوقات هستند .
– عهدی که بر پیغمبرها نازل شد چه بود ؟ و چگونه عده ای با پذیرش آن عهد و اقرار به آن، و ماندن بر آن پذیرش ، جزء پیغمبران اولوالعزم شدند (بجزء پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که جزء معصومین بودند) ؟

– تعلیمات انسانها و تمام شدن حجّت بر آنها در کدام عالَم صورت گرفت ؟ و در کدام عالَم بر اساس آن تعلیمات عمل کرده و عده ای جزء پیغمبران اولوالعزم و عده ای جزء اولیاء خدا و اوتاد و یا جزء افراد خوب و یاجزء افراد بد شدند ؟
– محور و ملاک خوب شدن و یا بد شدن هر کدام از سه گروه جن و انس و ملک چیست ؟
– محور هر یک از اعمال و دیگر اصول دین چه می باشد ؟
– محور موحّد شدن ، پذیرش کدام اصل از اصول دین می باشد ؟
– آیا اقرار کفّار به خالق بودن خدا ، نشانه موحّد بودن آنها ست ؟