کلیپ تصویری شرح و تفسیر قرآن “از روایات”
(۴۵:۴۰ دقیقه)

موضوع : قدر و منزلت امام زمان علیه السلام در سوره ی قدر

— برای اثبات لزوم امام حیّ ( زنده) برای هر زمان از سوره ی قدر کمک بگیرید

— پیامبر بارها با سوره ی قدر برای ابوبکر و عمر لزوم امام حیّ ( زنده) را برای هر زمانی ثابت کردند.

— امام زمان علیه السلام که حجت بر جمیع مخلوقین در آسمانها و زمین هستند و عنوانشان روح القدس هست در شب قدر پرونده ی اعمال همه ی مخلوقات را از نظر می گذرانند.

— شروع حکومت توسط روح القدس ( امام زمان علیه السلام) در کره ی زمین پس از آمادگی شیعیان انجام خواهد شد ، ان شاءالله