غیبت امام زمان ما را متوجه “آثار” غیبت امام زمان کرده در حالیکه لازمست با دیدن مشکلاتی که از حاکم نبودن امام پیش آمده به ضرورت حکومت امام بر دنیا پی ببریم.