کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۱)

لزوم توجه اساسی به “موضوع” غدیر

 اگر هیچ توصیه ای درباره ی تبلیغ غدیر نبود وظیفه داشتیم موضوع غدیر را تبلیغ کنیم و اکنون که می بینیم پیغمبر اکرم ، صلی الله علیه و آله، صریحا دستور به تبلیغ غدیر داده اند در این باره بیشتر وظیفه داریم.