باسمه تعالی

جلسه ی شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۳

 

 

موضوع : لزوم توجه به علت ایجاد حادثه عاشورا

قصد امام حسین از خروج از مدینه سکونت در کنار حرم امن الهی در مکه بود نه رفتن به کوفه!!

علت خروج امام حسین از مکه و حرکت بطرف کوفه چه بود؟

آیا رفتن امام حسین بطرف کوفه – با توجه به اینکه می دانستند شهید می شوند – نوعی خودکشی محسوب نمی شود؟

نرفتن امام حسین بطرف کوفه چه عواقب منفی در بر داشت؟

چه ارتباطی بین رفتن امام حسین بطرف کوفه و نوع ظهورخواهی که توقیع میفرماید (اجتماع قلوب در وفای بعهد امام) می باشد؟