کلیپ تصویری : راهکار برون رفت از غیبت (۳۰)

موضوع : لزوم نگاه غدیری بظهور

 

— بزرگترین دلیل برای اثبات اینکه برای رسیدن بظهور چه موضعی باید بگیریم , غدیر است.

— نگاه عموم شیعیان به غدیر نگاه جشن و شادی و پایکوبی است (که اگر در تمام روزهای سال برای این جشن هزینه کنیم و شادی کنیم کم است) ولی مگر قرار است جشن تولد بگیریم که فقط به شاد بودن کفایت کنیم؟

برگزاری مراسم غدیر باید یادآورمراسمی باشد که قرار بر حکومت امام بوده ولی انجام نشده – اگر بخواهیم به غدیر اهمیت دهیم باید بدانیم غدیر پایگاه اعتقادی بظهور است – برنامه ی ظهور (حکومت امام زمان) در غدیر ( پس ازحکومت هریک از ائمه) چیده شد – ما از ظهور امام زمان چه میخواهیم ؟ مگر ظهور را برای برآمدن حاجاتمان میخواهیم؟ حاجاتمان را که امام در غیبت هم می دهند ، چون از حکومت ائمه از غدیر تصویب و اعلام شد ولی عملی نشد ما از ظهورخواهی حکومت را برای امام زمان می خواهیم .( مهم)
متاسفانه برخی شیعیان غدیر و ظهور را دو موضوع جدا می دانند در حالیکه غیبت امام زمان دنباله ی همان بی وفائی است که شیعیان در زمان هریک از ائمه نسبت بعهد امامت داشتند ولی ائمه ی قبلی مسموم و مقتول شدند و وقتی یک امام باقی ماند خدا برای حفظ جان حضرت ایشان را در غیبت قرار داد .
جریان رحبه ی کوفه بما میفهماند به امام زمان باید با نگاه غدیری نگریست.