اگر فردی معمولی که در حال احتضار است بخواهد نسبت به بعد از خود وصیت کند ولی یک نفر مانع از وصیتش شود و بعدا بشما بگویند واکنشتان نسبت به عمل او چیست؟

حال اگر بگویند فردی که میخواست وصیت کند بالاترین شخصیت عالم بود ( پیامبر اعظم) و صریحا هم اعلام کرد که با وصیت من از گمراهی نجات پیدا می کنید ولی عمر مانع شد ، واکنشتان نسبت به عمل او چیست؟

اگر میخواهید قبح عمل عمر را به طرفدارانش بفهمانید همان که به پیغمبر اکرم نسبت داد (غلبه ی تب و هذیان” نستجیربالله”) به عمر نسبت دهید ، یا از آنها بپرسید که اگر ما چنین نسبتی به او دهیم واکنشتان چیست؟