مراسم خطبه خوانی غدیر ، روز عید غدیر ۱۴۴۰ ،

هیئت یاوران ظهور

توسط حافظ کل خطبه ی غدیر

جناب آقای تیمورزاده دام عزه