بررسی راهکارهای منتهی بظهور در روایات (۱۱)

 

موضوع : مشکلات موجود وسیله ای برای اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت.

— چون زیارت عاشورا سرانگشت اشاره را به اولین نقض کننده ی عهد امامت دارد میشود با خواندن آن به “اجتماع قلوب در وفای بعهد امامت” رسید.

— از مشکلات جامعه ی بشری ( شبیه فراگیرشدن کرونا) ، چه تقدیر الهی باشند و چه قضای پروردگار، میتوانیم برای متوجه کردن شیعیان به وفای بعهد امامت استفاده کنیم.