معاشرت با اقوام نزدیک در ایام نوروز بفرمایید

چطور رفتار کنیم که عملمان درصراط مستقیم باشد

و از افراط و تفریط بدور باشیم؟

 

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید!