معنای اذن الهی
ذکر یکی از موانع ظهور ( عامل کاهش دهنده ی توان شیعیان)