کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۱۰)

موضوع : معنای در راس بودن تبلیغ غدیر .

سوالات ماه دهم ( شوال) :

۱ – چرا تبلیغ غدیر با وحدت بین مسلمین منافاتی ندارد و در هر صورت واجب است؟

۲ – در راس بودن تبلیغ غدیر به چه معناست؟

۳ – برای اینکه به واجب بودن تبلیغ غدیر و در راس بودن آن عمل کرده باشیم باید چکار کنیم؟

—————————-