معنای دلال (نازکردن) در دعای افتتاح

 

“غیبته” را به ” مِنّا” نسبت دهیم دِلال ( ناز کردن ) چرا در دعای افتتاح آمده است؟

در بخشی از دعای افتتاح بخاطر شناساندن عیب و ایرادهائی که از روی بی معرفتی در مقابل خداوند داریم در فرازهائی نحوه ی اشتباهاتمان را در مقابل خداوند بما گوشزد می کنند( تا خودمان را تنظیم کنیم) از : اَللّهُمَّ اِنَّ عَفْوَکَ عَنْ ذَنْبى….. شروع می شود تا جائی که می گوئیم :…کاّنَ لی التطول علیک = گویا ( جامون عوض شده و بجای اینکه بفهمم تو بر من حق نعمت داری) من بر تو منت میذارم!
این فراز از دعای افتتاح تایید ” ناز و عشوه” نیست ، بلکه باین معناست : با وجودی که در مقابل جرم زیاد من الطاف فراوانی که مستحقش نیستم بمن کردی ، من (بجای شرمنده شدن و ناز کشیدن) هنگام تقاضای خواسته هایم برایت ناز هم می کنم (که درِ خانه ات آمدم !!!! )
اینکه میفرمایند :
اگرحاجتم را دیر دهی (از روی نفهمی و جهالت) به تو ای خدا عتاب کنم!!!!
در واقع این موضع و نگاهمان را بخدا دارند تقبیح می کنند نه تعریف ( مهم)
نتیجه :
متاسفانه شیاطین میخواهند نگاهمان را بخدا در موضع طلبکاری از او قرار دهند چرا که گرمی بازارشان بستگی به همین دارد ( اصلا شیطان بخاطر همین روحیه ی طلبکارانه باخدا در افتاد) میان اینکه خدا را وام دار خود بدانیم یا اینکه اعتراف کنیم سراسر بدهکارش هستیم تفاوت رفتارمان از زمین است تا آسمان ، این زاویه ی دید نسبت بخدا و معصومین متاسفانه یکی از عوامل ادامه ی غیبت نیز هست ، به تعبیر دیگر تا شیعیان از چنین زاویه ای بخدا نگاه کنند هنگام توفیق خدمت و کار برای خدا و ائمه آن را بعنوان منّتی که بر سر خدا و معصومین دارند تلقی می کنند ( مثل اینکه سنگینی باری را از دوششان برداشته اند!!!)
درباره ی ظهور چه تاثیری دارد ؟
باید زاویه ی دیدمان نسبت به ظهور از : “توقع رسیدن به مزایای ظهور ، به فداکردن هر مزیّتی برای رسیدن امام به حق حاکمیتش” تبدیل شود ، چون تا وقتی نگاهمان به ظهوراز این زاویه باشد دلمان لک زده ی خدماتی است که در زمان ظهورنصیبمان می شود.(در بسیاری از تبلیغات ذکر انواع مزایای ظهور و تشویق بظهور خواهی برای رسیدن به آنهاست در حالیکه این باید کف انتظار ما از ظهور باشد) یعنی لازمست خود را وام دار خدا و معصومین بدانیم و “غیبته” را به “مِنّا” نسبت دهیم و برای کم کاری که داشته ایم خجل باشیم و نسبت به حقی که تاکنون باین خاطر از آنها نادیده گرفته ایم در موضعی که حضرت در توقیع فرموده اند بایستیم .
با این آیه تنظیم شویم:یمنون علیک ان اسلموا قل لاتمنواعلیّ اسلامکم بل الله یمنّ علیکم ان هداکم( آیه ۱۷حجرات)

 

معنای دلال (نازکردن) در دعای افتتاح