کلیپ تصویری : سخنی از غدیر (۴)

موضوع : معنای مواسات و مراتب آن

— مواسات همراهی عملی با مصیبات اهل بیت علیهم السلام است و کمترین مرتبه اش محزون شدن و اکثرش جان دادن در عزای حضرات معصومین است .

— هرچند منکرین غدیر ادعای محبت به اهل بیت دارند ولی بی توجهی شان به عزا و مصیبت ائمه علامت اینست که همانند عمر بن خطاب برای خاندان پیامبر حرمتی قائل نیستند.