معنای واژه ی امام
آیا << اعتقاد >> به امامت امام بمعنای وفای بعهد امام است؟

معنای واژه ی امام دامنه ی گسترده ای دارد که حداقلش همانست که در زمان غیبت و نبودن امام بر حاکمیت دنیا ما در مورد ایشان بکار میبریم و حداکثرش بمعنای حاکمیت امام است

شاهدی از خطبه ی غدیر در این باره.