کلیپ صوتی معنا و مصداق اجتماع قلوب در وفای بعهد امام 

آیا اطاعت و تبعیت از امام یا تقلیدی که در روایات فرمودند مصداق اجتماع قلوب در وفای بعهد امام است؟