شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۸ )

در نگاه ظاهری از بیرون به ساختار زیارت جامعه کبیره در بخش هشتم و نهم امام هادی علیه السلام ۱۷ فضیلت را برای امام عنوان کرده و سپس معیارهائی را برای تطبیق امام با خدا برای ما شیعیان بیان فرموده اند .
– در بخش دهم از زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام در حقیقت نتیجه بخش هشتم ونهم را بعنوان معیار تقسیم بندی انسانها ، در ارتباط با امام برای ما بیان کرده و آنها را به چهار دسته ( سعد من والاکم – و هلک من عاداکم – و خاب من جحدکم – و ضلّ من فارقکم ) تقسیم بندی فرموده اند .
– شیعیان حقیقی در تقسیم بندی امام هادی علیه السلام کدام گروه هستند ؟
– سه گروه قاسطین و مارقین و ناکثین که از زمان پیامبراکرم صلّ الله و علیه و آله و در زمان امیرالمومنین علیه السلام تا امروز بوده و تا بعد هم ادامه خواهند داشت در کدام جایگاه از گروه هائی که امام هادی علیه السلام بیان فرموده اند ، میتوانند قرار داشته باشند ؟
– شروع بخش دهم از جمله ، سعد من والاکم ….شروع و تا…..من ردّ علیکم فی اسفل درک من الجحیم ، می باشد .

– امام هادی علیه السلام ۴ ویژه گی سعدا را در زیارت جامعه کبیره اینگونه بیان فرمودند ؛
فاز من تمسک بکم
وامن من لجاء الیکم
وسلم من صدّقکم
وهدی من اعتصم بکم
ودر نهایت جایگاه سعدا را امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره ، (و من اتبعکم فی الجنه ) ، بیان فرمودند .
– امام هادی علیه السلام در نهایت جایگاه ( و من خالفکم فالنار المثوی ) را برای چه کسانی در زیارت جامعه کبیره بیان فرموده اند ؟
– مهمترین نقطه افتراق و تضاد اعتقادی ما شیعیان و منکرین غدیر را امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره چه چیزهائی اعلام فرمودند ؟
– مهمترین جواب دندان شکن امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره به منکرین غدیر ، که در حقیقت مانند سلاحی است که به دست ما شیعیان برای مقابله با منکرین غدیر داده اند چیست ؟
– اعتقاد ما شیعیان به فرمایش خدا در قرآن کریم که ( اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم ) که طبق خواست خودِ خدا ، امام در مقام و جایگاه خاصّی قرار گرفته است که در ردیف خدا و رسول خداست، نشانه این است که ما شیعیان در حقیقت موحّد واقعی هستیم .
– سه گروهی که امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره با این توصیفات آنها را معرفی میفرمایند که ؛
و من جحدکم کافر ، و کسی که شما را انکار کرد کافر است .
و من حاربکم مشرک ، وکسی که با شما بجنگد مشرک است .
و من ردّ علیکم فی اسفل درک من الجحیم ، و کسی که شما را قبول نکند و بنحوی مطالب شما را رد کند در پائین ترین درکات جهنم است .
در حقیقت همان قاسطین و مارقین و ناکثین هستند . که جایگاهشان در نهایت ( و من خالفکم فالنّار المثوی ) خواهد بود .