سوال:
منظور از ” و العلم المصبوب ” در زیارت آل یاسین چیست؟

پاسخ:
این جمله، خطاب به وجود مقدس حضرت بقیه الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء است، یعنی علم سراسر وجود شما را گرفته، کنایه از اینکه نسبت به چیزی در عالم وجود ، شما جهل ندارید.