سوال :

وقتی ما مثلاً در زیارت آل یاسین به امام زمان ارواحنا فداه عرض میکنیم یاریمان برای شما آماده است ( و نصرتی لکم مُعَدّه) ولی هنوز به آن درجه نرسیده ایم آیا این گفته دروغه ( آیا گناه کرده ایم که خودمان میدانیم هنوز چنین نیستیم ولی زبانا می گوئیم؟)

پاسخ :

مطالبی که در زیارات فرموده اند و به شیعیان گفته اند بگوئید خواسته ی امام از شیعیان است ، یعنی راه را نشان داده اند تا در مسیر همانکه در زیارت تعیین کرده اند حرکت کنیم تا بهمان هم برسیم ( ان شاءالله) و با این دیدگاه که بخوانیم دروغ نیست.