کلیپ تصویری 

مهمترین موضوع غدیر گرفتن عهد و پیمان برای حاکمیت ائمه بود