سخنی از غدیر (۴) 

– مواساتِ افراد در رابطه با مصیبتهای اهل بیت عصمت و طهارت به چه مفهوم است ؟
– مواساتِ حقیقی و نه تصنعی چه اثراتی در روحیه افراد میگذارد ؟
– برجسته ترین مناسبت سال از نظر شادترین و از نظر غم بارترین ، کدام مناسبتها هستند ؟
– چه کسانی به این دو مناسبت از همه بی توجه تر هستند ؟