نحوه مخالفت منکرین غدیر با امام زمان علیه السلام

 

موضوع : علت محرومیت از امام زمان علیه السلام ( ۱ )

– اعتقاد ما شیعیان این است که ، خدای تعالی هر کاری را که میخواهد انجام بدهد بوسیله اسباب و عللی انجام میدهد و این یک اصل است .
– اعتقاد ما شیعیان این است که ، خدای تعالی در نظام هستی اصلی ترین کارها را که زیر مجموعه اش ، آب و باران و روزی مخلوقات و …است ، توسط معصومین علیهم السلام انجام میدهد .
– در زیارت جامعه کبیره هست که ؛
بوسیله شما نگه میدارد آسمان را که برزمین نیفتد مگر به اذنش .
– در قرآن کریم خداوند فرموده است ؛
وابتغوا الیه الوسیله .
– به اعتقاد ماشیعیان ، رابطه امام با خدا رابطه عرضی نیست ، بلکه رابطه طولی است و آن هم به خواست خداوند است که امام را واسطه بین خود و مخلوق قرار داده است ، و آنهم نه بدلیل این است که خدا بلاتشبیه مانند ما انسانها کم می آورد و یا احساس نیاز میکند ! خیر ، بلکه اینگونه میخواهد ،
در دعای ندبه هست که ؛ کجاست وسیله پیوستِ بین زمین و آسمان !
– آنچه که منکرین غدیر اصل و اساسش را قبول ندارند ، و نمیخواهند هم که بپذیرند ،
بپذیرند ، این است که خداوند امام را شفیع و واسطه و رابط بین خود و مخلوق قرار داده است ، و اصل خلقت امام هم به همین جهت است .
– منکرین غدیر بخاطر مخالفت بااین اعتقاد که (اگر خدا بخواهد کاری انجام بدهد از راه اسباب و عللش انجام میدهد) در ادعاهای خود در کلیپی ، وجود امام زمان (علیه السلام) را بی فایده میدانند !!!
و پاسخ ما به آنها این است که ؛
اولاً ، خدا خودش خواسته که امام واسطه بین خدا و مخلوقات باشد .
ثانیاً ، آنچه را که خدا میخواهد برای مخلوقات انجام بدهد بوسیله امام آن را انجام میدهد .
– وباز منکرین غدیر ادعا میکنند که اگر حضرت محمّد(صلّ الله و علیه و آله) و سایر ائمه میتوانند کارهای ما را انجام بدهند ، پس چه تفاوتی بین امام زمان (صلوات الله علیه) که زنده است و ما را هدایت نمیکند و پاسخ سوالاتمان را نمیدهد و… ، با آنها که از دنیا رفته اند هست ؟!!!
و پاسخ ما به آنها این است که ؛
طبق روایات ؛ مَثَلِ امام مَثَلِ کعبه است و ما باید بطرف کعبه برویم ، کعبه بطرف ما نمی آید . ما نیز اگر میخواهیم از فیوضات وجود مقدس امام بهره مند شویم ، باید ما بطرف امام برویم .
و فردی که پشت به نور و رو به تاریکی کرده ، اگر پیوسته بگوید که من در تاریکی بسر میبرم و گمراه هستم ! خودش مقصّر است که رو به نور نکرده است .
– اگر کسی بسمت امام زمان علیه السلام برود وجود ایشان و کمک و یاری معنوی و مادّی ایشان را احساس میکند .
اینکه منکرین غدیر کمکهای معنوی ومادّی امام زمان علیه السلام را احساس نمیکنند مربوط به انکار آنها است .
– انسانهائی که رو به وجود مقدس امام زمان علیه السلام میکنند وبه سمت ایشان حرکت میکنند و از ایشان یاری میطلبند ، از رحمت عام خدا که حلّ امور دنیائی آنهاست و رحمت خاصّ خدا که مربوط به هدایت آنهاست ، بوسیله امام زمان علیه السلام بهره مند میشوند .
– علاوه بر همه مخلوقات ، حتّی منکرین غدیر و کفّار هم از رحمت عام خداوند که بوسیله امام به آنها میرسد ، بهره مند میشوند ولی متاسفانه نمیفهمند !!!