پاسخ به سوالات

کلیپ تصویری ” نحوه ی اجابت ادعیه  “

— خداوند دعای هیچ دعا کننده ای را بی پاسخ نمی گذارد.
— معنای “اجابت” در فرهنگ قرآن با “اجابت” در فارسی متفاوت است.
— خداوند به یکی از سه صورت تمام دعاها را اجابت می کند.