همه ی دنیا در مقابل امام علیه السلام ناچیز است.

آغاز پس دادن دروسی از معارف که از ابتدای زیارت جامعه بما یاد داده اند ، گفتن ۵ مرتبه : بابی انتم و امّی و….نشانه ایست بر اینکه معارف بحدی ارائه شده که جادارد زائر همه ی دنیایش را در مقابل معصوم علیه السلام ناچیز بداند.