واژه ی مقدس ” امام” و شئونش در خطبه ی غدیر

— پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه ی غدیر ۳۳ واژه نام بردند که اصل و محور همه ی آنها ” امام” است ، در واقع دامنه ی وسیعی از شئون امامت را تعریف کردند.

— این شئون زیر مجموعه ی امامت است یعنی بشرط نسبت دادنش به امامی که خداوند تعیین کرده ارزشمند است ، یعنی پیامبر خواستند با نسبت دادن این شئون به امام عظمت مقام او را بجهانیان بفهمانند.