شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۵ ) 

موضوع ، در چشم انداز بیرونی به ساختار زیارت جامعه کبیره که گوئی آن را بصورت یک ساختمان با حدود ۲۰ طبقه میبینیم ، با طبقه بندی که ما کردیم ، در طبقه هفتم آن ، امام هادی علیه السلام ، واکنش انسانها نسبت به خدمات معصومین و وظیفه ای که معصومین از طرف خدا برای بشر داشتند را به سه گروه زیر تقسیم بندی میفرمایند .
۱- فاراغب عنکم مارق ،
مَرَقَ به چه معناست ؟
مارق یعنی چه ؟
مارقین چه کسانی هستند ؟ و تا چه
حدّ به معارف اهل بیت معتقدند ؟ و
تا چه حدّ به آنچه امام امر میکند ،
معتقد هستند و عمل میکنند ؟
۲ – والازم لکم لاحق ،
ملازم یعنی چه ؟
ملازمین امام چه کسانی هستند ؟
ملازمت اعتقادی و عملی در رابطه با
امام داشتن به چه مفهوم است ؟
آیا ملازمت امام داشتن به مفهوم این
است که همیشه از نظر بدنی در کنار
امام باشیم ؟
این گروه درمقابل امام چگونه برخورد
و عمل کردی داشته و دارند ؟
۳ – والمقصّر فی حقّکم زاهق ،