سخنی از غدیر (۱)

 وظیفه شیعیان در رابطه با غدیر 

راس امر به معروف ، اطاعت از فرمایش پیغمبر اکرم و عدم تخلف نسبت به فرمایش ایشان است .