تنها حدیثی که از پیغمبر اکرم ۱۱۰ راوی دارد حدیث غدیر است،

تلاش منکرین غدیر برای انحراف افکار از حقیقت غدیر