تلاش منکرین برای انحراف غدیر

و همچنین معنا و حقیقت غدیر را به یک صورت دیگری جلوه دادن