پاسخی به منکرین غدیر(۲)

 

موضوع: تلاش منکرین به انحراف کشاندن غدیر است.

– یکی از راههائی که می شود به ولایت امیرالمومنین بیشتر یقین کرد توجه به تلاش بیهوده و سخنان ضد ونقیض منکرین غدیر است.
– آیا سرسبز بودن محل غدیر خم دلیل بر اینست که نمی شود محل اعلام جانشینی حضرت علی باشد؟
– آیا نمی شود۱۲۴۰۰۰ نفر در سه روز بیعت کنند؟
– تصویر روایت سنی ها مبنی بر گرم بودن روز ۱۸ ذیحجه ی سال دهم هجری.