پاسخ های کوبنده قسمت هفتم

احتجاج با ابوبکر

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر