پاسخ های کوبنده، قسمت هشتم

احتجاج به غدیر در زمان عثمان

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر