مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت چهارم : استناد به غدیر در روز سقیفه

روایتی است که امیرالمومنین بعد از شهادت پیامبر و قبل از دفن ایشان به موضوع غدیر استناد کردند .
سلمان فارسی میگوید : هنگامی که پیغمبر اکرم شهید شدند و عده ای در خواستند سقیفه جمع شده بودند نزد امیرالمومنین رفتم و گفتم عده ای در سقیفه مشغول تعیین خلیفه اند !! امیرالمومنین فرمود : شیطان و روسای اصحاب پیامبر شاهد جانشینی من برای پیغمبر اکرم در غدیر بودند و دیدند که فرمودند این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند ( قابل توجه منکرین غدیر که ادعا می کنند روایتی در باره ی ادعای حضرت علی مبنی بر نصب ایشان در غدیر بجانشینی پیغمبر وجود ندارد)