مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت اول : بدهکاران طلبکار

منکرین غدیر قادر به انکار “جریان غدیر” نیستند ولی با انکار “موضوع غدیر” دست به منکَر بزرگی می زنند با این وجود هر روزه و هرماهه سیل عظیمی از اهل سنت با کمترین تحقیق درباره ی “موضوع غدیر” شیعه می شوند .

ادعائی که منکرین غدیر دارند که اهل بیت را دوست دارند اگر مطابق مودتی که قرآن نسبت به ذوی القربای پیامبر خواسته نباشد در واقع در وظیفه شان کوتاهی می کنند و نباید شیعیان با چنین ادعائی خود را وامدار منکرین بدانند چون در جائی که بزرگانشان حق مسلم امیرالمومنین را غصب کرده اند و همسرش را بشهادت رسانده اند کمترین محبت به اهل بیت بیزاری از کسانی است که چنین جنایاتی انجام داده اند ، پس اگر اظهار بیزاری از غاصبین نکنند در انجام وظیفه ای که قرآن تعیین کرده کوتاهی هم کرده اند.

امیرالمومنین صلوات الله علیه از زمان شهادت پیامبر تا وقتی بعد از عثمان به حکومت ظاهری رسیدند بطور مکرر به حدیث غدیر استناد کردند.