مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت) نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

موضوع قسمت سوم : جانشین پیامبر تا قیامت

— منکرین غدیر ممکن است روایت “انی تارک فیکم الثقلین : کتاب الله و عترتی” را دلیلی بر اینکه در آن تعیین جانشین برای پیامبر شده قبول نکنند و بگویند هدف این روایت فقط تعریف و تمجید از شان و مقام عترت پیامبراست ( هرچند ادعای درستی نیست چون صحبت درباره ی هدایت (( درصورت پیروی از آنها)) و یا گمراهی (( درصورت عدم پیروی)) است و این در صورتی عملی می شود که عترت حاکم بر مردم و محل رجوع امور آنها باشند) باین خاطر در این کلیپ روایت نابی از کتب منکرین غدیر ذکر شده که از قول پیامبر نقل شده ” انی تارک فیکم خلیفتین – کتاب الله و عترتی اهل بیتی = من دو جانشین در میان شما گذاشتم : قرآن و اهل بیتم.