پاسخ های کوبنده قسمت سوم

جانشین پیامبر تا قیامت

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر