مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مجموعه ی “صاعقه ی امامت” با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت)

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

موضوع قسمت یازدهم : خیانت در گزارش تاریخ

— روایتی عجیب در کتب منکرین غدیر که بصراحت موضوع جانشینی امیرالمومنین صلوات الله علیه را پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر می کند.

— آنچه مسلم است علمای طراز اول از منکرین غدیر مانع دسترسی افرادی از اهل سنت به چنین روایاتی هستند و همیشه در گزارش جریان غدیر خیانت می کنند ، هرچند بسیاری از جوانان کنجکاو سنی پس از تحقیق ، دست از انکار غدیر بر می دارند و سیل جمعیتی که مخصوصا در ایام عید غدیر دست از اعتقادات انحرافی بر می دارند حاکی از این حقیقت است.