پاسخ های کوبنده قسمت یازدهم

خیانت در گزارش تاریخ

پاسخ به ادعاهای واهی منکرین غدیر در مورد خلافت بلافصل امیرالمومنین صلوات الله علیه و واقعه غدیر