مجموعه صاعقه ی امامت

قسمت پنجم

پاسخ های کوبنده در مجموعه صاعقه امامت قسمت پنجم که خود به ۱۵ قسمت مجزا تقسیم می شود پاسخ هایی قاطع به ادعاهای واهی منکرین غدیر است که با ذکر روایاتی از کتب خودشان پاسخ داده شده است.

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر:

— درهیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)

 

برای دسترسی به تمامی قسمت های پاسخ های کوبنده به صفحه اختصاصی این بخش از طریق لینک زیر وارد شوید.

 

پاسخ های کوبنده